Lotniska

Spółka TeKa Consulting prowadzi działalność doradczą w zakresie rejestracji, zarządzania i modernizacji obecnych i przyszłych lotnisk na terenie naszego kraju.

Obszar działania Spółki obejmuje:

 • doradztwo w zakresie przepisów i rozporządzeń związanych z Prawem Lotniczym

 • opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem zgodności z Prawem Lotniczym;

 • opiniowanie wydanych przez organy administracji publicznej decyzji:
  o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów budowlanych, dotyczących inwestycji lokalizowanych w otoczeniu lotnisk;

 • przygotowanie studium lotnisk lokalnych (wstępnej strategii funkcjonalnej
  i analizy uwarunkowań budowy lotniska lokalnego);

 • stworzenie koncepcji lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji;

 • opracowanie procedur i dokumentacji pozwalających na zarejestrowanie lądowiska, lotniska użytku wyłącznego lub lotniska użytku publicznego
  o ograniczonej certyfikacji;

 • zarządzanie lotniskami użytku wyłącznego i lotniskami użytku publicznego
  o ograniczonej certyfikacji;

 • założenie lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji;

 • zarządzanie nieruchomościami lotniskowymi;

Spółka TeKa Consulting oferuje pełen zakres usług związanych z zarządzaniem lotniskami:

 • opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska oraz wszelkich wymaganych Prawem Lotniczym instrukcji i dokumentów;

 • opracowywanie dokumentów do zmiany cech technicznych
  i eksploatacyjnych lotnisk, w tym ich granic, stref dostępności oraz przygotowywanie materiałów do wprowadzania niezbędnych zmian w publikacji AIP VFR;

 • przygotowanie informacji NOTAM w sprawie zamknięcia lotniska dla ruchu lotniczego bądź ograniczeń w ich eksploatacji;

 • opracowywanie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych,
  w sprawach usunięcia przeszkód budowlanych lub naturalnych, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego;

 • opracowywanie dokumentów w sprawach związanych z ochroną lotnictwa cywilnego, wynikających z przepisów o ochronie lotnictwa cywilnego;