Procesy biznesowe

Podejście procesowe opiera się na założeniu, że należy optymalizować działania, mając na uwadze procesy, a nie tak jak w organizacji klasycznej, funkcje. Dlatego też proces jest determinantą wzrostu efektywności współczesnej organizacji. Usprawnienie działania na podstawie analizy procesów pozwala na dynamizację systemu organizacyjnego. Organizacja w ujęciu procesowym to organizacja zorganizowana na zasadzie relacji rynkowych w jej wnętrzu. Istotą i celem działania procesów w organizacji jest osiągnięcie konkretnych rezultatów, weryfikowanych podczas wewnętrznych i zewnętrznych relacji dostawca – odbiorca. To klienci wewnętrzni i zewnętrzni decydują o tym, co stanowi wartość danego produktu czy usługi. Tworzenie wartości użytkowej musi być podstawową przesłanką konstrukcji procesu i jego poszczególnych etapów.1

Grajewski P., Organizacja procesowa, Warszawa 2007, s. 54 – 76

Naszym zadaniem będzie wdrożenie lub ulepszenie zarządzania procesowego oraz lepsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa, co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost efektywności. Analityczny opis procesów daje nam możliwość zastosowania podejścia procesowego do zarządzania organizacją.

Informacje, które umożliwiają analizę oraz odpowiednie podejście procesowe do zarządzania, to:

  • określenie początku i końca dla każdego procesu,

  • określenie danych wejściowych i wyjściowych każdej czynności procesu,

  • sprawdzenie czy dany proces wytwarza oczekiwany produkt/rezultat,

  • przypisanie dla konkretnych stanowisk poszczególnych czynności do wykonania w ramach danego procesu,

  • wyszczególnienie odpowiednich mierników do weryfikacji procesów.